CUOFCC-TL hetan visita husi Estrutura Muhammadya Jakarta nebe’e Akompanha husi Presidente Muhammadya Timor-Leste iha Sede Konfederasaun Matadouro

Visita kortejia ne’e halao husi komunidade Muhammadya nebe’e lidera husi Sekretario Jeral Muhammadya no nia Estrututa nebe’e Akompanha husi Presidente Muhammadya Timor-Leste hasoru malu ho Estrututa CUOFCCTL, Presidentes das organozasoens no fundadores Sira iha Sede CUOFCCTL Matadouro Dili, 21-08-2023