CUOFCC-TL hala’o hela reflesaun ho nia tema “ DEZAFIU NO PROGRESU SAI XAVE IMPORTANTE HODI FORTIFIKA SERVISU DI’AK IHA FUTURU”

Foto, Primeiru Aniversariu CUOFCC-TL iha Lurumata, 11.02.2022

CUOFCC-TL hala’o hela reflesaun ho nia tema “ DEZAFIU NO PROGRESU SAI XAVE IMPORTANTE HODI FORTIFIKA SERVISU DI’AK IHA FUTURU”. Iha reflesaun hetan prezensa husi Reprezentante CCLN Munisipiu Dili, Xefe Gabinete Ministro da Justisa, Xefe tekniku Terras Propriedade, no Prezidente/Fundador das organizasoens, Kaixa Klandestina, fundador úniku sira hamutuk ho Estrutura Ezekutivu Konfederasaun Unidade Organizasoens Frente Kaixa Klandestina Timor-Leste (CUOFCC-TL)