Delegasaun husi Estrutura Ezekutivu no Fundadores/Prezidente no Caixa Clandestina hala’o Audensia ho Premiadu Nobel da Paz

Delegasaun husi Estrutura Ezekutivu no Fundadores/Prezidente no Caixa Clandestina hala’o Audensia ho Premiadu Nobel da Paz no Xefe Diplomata Senior (DR. José Manuel Ramos Horta) hodi entrega Estatutu nebe’e legaliza tiha ona husi Dirasaun nasional Notaridu-MJ iha ninia Rezidensia Farol iha loron 17 fulan Novembru tinan 2021. Delegasaun husu DR. José Manuel Ramos Horta nia hanoin kona-ba ezisténsia Frente Clandestina iha era Independénsia. Premiadu Nobel da Paz mos agradese ba ezistensia Konfederasaun, maibé husu atu nafatin halibur malu hodi partisipa iha prosesu dezenvolvimentu nasional.